Terma dan Syarat

Tarikh berkuatkuasa: 15 Julai 2023

Syarat dan ketentuan ini (“Syarat”) mengawal penggunaan anda terhadap laman web (“Laman Web”), yang dioperasikan oleh Darussalam Services Sdn Bhd (“kami”, “kita”, atau “milik kami”).

Dengan mengakses atau menggunakan Laman Web kami, anda bersetuju untuk terikat oleh Syarat dan Syarat ini. Jika anda tidak bersetuju dengan sebahagian atau keseluruhan syarat dan ketentuan ini, anda tidak dibenarkan mengakses Laman Web.

1. Pautan ke Laman Web Lain

Laman Web kami mungkin mengandungi pautan ke laman web pihak ketiga yang tidak dimiliki atau dikendalikan oleh kami.

Kami tidak mempunyai kawalan dan tidak bertanggungjawab atas kandungan, dasar privasi, atau amalan laman web atau perkhidmatan pihak ketiga. Anda selanjutnya mengakui dan bersetuju bahawa kami tidak akan bertanggungjawab secara langsung atau tidak langsung atas sebarang kerosakan atau kerugian yang disebabkan atau didakwa disebabkan oleh atau berhubung dengan penggunaan atau kebergantungan pada kandungan, barang atau perkhidmatan yang tersedia di atau melalui laman web atau perkhidmatan sedemikian.

2. Hak Cipta

Semua hak cipta dan hak milik intelektual di Laman Web ini dan kandungan yang tersedia melalui Laman Web ini termasuk tetapi tidak terhad kepada reka bentuk, teks, grafik, foto, video, informasi, logo, ikon butang, imej, klip audio, kompilasi data, dan kod perisian, adalah milik kami atau pemberi lesen kami dan dilindungi oleh undang-undang hak cipta Malaysia dan antarabangsa.

3. Pembatalan

Kami berhak untuk, atas budi bicara kami sendiri dan tanpa liabiliti kepada anda, dengan atau tanpa sebab, dengan atau tanpa notis, pada bila-bila masa: mengubah, menggantung, atau menghentikan akses anda ke Laman Web.

4. Pertanggungjawaban

Laman web dan perkhidmatan kami disediakan “sebagaimana adanya”. Kami menafikan semua jaminan apa pun, sama ada tersurat atau tersirat, termasuk tetapi tidak terhad kepada jaminan tersirat mengenai kesesuaian untuk tujuan tertentu, hak milik, dan bukan pelanggaran.

5. Pindaan Syarat

Kami berhak, atas budi bicara kami, untuk mengubah atau menggantikan Syarat ini pada bila-bila masa. Jika pindaan adalah penting, kami akan cuba memberikan notis sekurang-kurangnya 30 hari sebelum syarat baru berkuat kuasa.

6. Undang-Undang yang Mengawal

Syarat ini akan diurus dan ditafsirkan mengikut undang-undang Brunei, tanpa mengambil kira konflik undang-undang.

7. Hubungi Kami

Jika anda mempunyai sebarang pertanyaan tentang Syarat ini, sila hubungi kami.

Dokumen ini terakhir dikemaskini pada 15 Julai 2023